Elérhetőségek

Magyar Bölcsődék Egyesülete

Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út 46-48.   
Elnök: Hegedűsné Végvári Katalin
Elnök e-mail címe:
elnok.mbemodszertan@gmail.com
Elnök telefonszáma: +36202329205
MBE Iroda: +3617938485
Klausz Csilla, Szalai Anna: +36204052606
Iroda e-mail: mbemodszertana@gmail.com
Adószám: 18827453-1-43    
Nyilvántartási szám: 01-02-6164Módszertani feladatok

 

Új_5_evre_szóló_módszertani_kijelölés  2023.2028.pdf

Új 5 évre szóló módszertani kijelölés 2018. - 2023.

Bölcsődei ellátás szakmai ellenőrzése - MINTA feljegyzés

Mini bölcsődei ellátás szakmai ellenőrzése - MINTA feljegyzés

Családi bölcsőde ellenőrzési szempontsor 2023.                                                                                           

Szempontok a szakmai programok véleményezéséhez

Szakmai ellnőrzés folyamata, formai követelmények

Módszertani szervezet kijelőlése

Szakmai program 2017. február 15.-2018.március 31.

Módszertani tanácsadók listája

 

Módszertani feladatok ellátása

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (7) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátása esetén a jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatokat a miniszter által kijelölt szervezet látja el. A 4559/2017/NEPGYERMEK iktatószámú dokumentum alapján 2017. február 15-től 2018. március 31-éig a gyermekek napközbeni ellátásai közül a bölcsőde és a mini bölcsődei szolgáltatásokat nyújtó gyermekjóléti intézmények esetén a Magyar Bölcsődék Egyesülete került kijelölésre.

A Kedvezményezett a továbbiakban: bölcsődei módszertani szervezet a fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint működést engedélyező szervek hatósági eljárásában, illetve hatósági ellenőrzése során a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (a továbbiakban: Sznyr.) 20.§ (2) bekezdése alapján, ha az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a szakmai program megfelelősége kérdésében szakértő kirendelése szükséges, továbbá az Sznyr. 37. § (1) bekezdése szerint, ha a működést engedélyező szerv ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges módszertani szakértőként működik közre.

 

Bölcsődei ellátás szakmai ellenőrzése - MINTA feljegyzés

Feljegyzés az……………………………………………….(intézmény neve) szakmai ellenőrzéséről

A szakmai ellenőrzést …………………………… Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály …………………. számú végzése alapján, 2017…………………….-án végezte …………………………………, szakértő.

A szakértői vélemény kialakításánál elsősorban figyelembe vett jogszabályok és dokumentumok:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet)
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.)

AZ ELLENŐRZÉS ALÁ VONT INTÉZMÉNY ADATAI:

AZ ELLENŐRZÉS SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK:

megfigyelés, interjú, kiscsoportos beszélgetés,adatgyűjtés, dokumentációelemzés kérdőíves felmérés,

I. A bölcsőde adatai

 • férőhelyszám
 • felvett gyerekek száma
 • aktuális teljesítménymutatók

II. A nevelő-GONDOZÓ munka személyi feltételei

1. Személyi állandóság, felmenőrendszer

 • a bölcsődei csoportok száma az életkori megosztás szerint 
 • a felmenőrendszer és a kisgyermeknevelői állandóság érvényesülése
 • a hiányzó kisgyermeknevelők helyettesítésének megoldása

2. Az egyéni szakmai fejlődés lehetőségei

 • a kisgyermeknevelők akkreditált továbbképzéseken való részt vétele
 • házi továbbképzések
 • gyakornoki rendszer működtetése
 • szakmai képzésben, iskolarendszeren belüli oktatásban részt vevő kisgyermeknevelők száma, a képzés típusa
 • szakmai anyagok, módszertani levelek, folyóiratok, szakirodalmak rendelkezésre állása a bölcsődén

III. A nevelés-GONDOZÁS tárgyi feltételeinek biztosítása

1,A 15/ 1998 (IV.30.) NM rendelet 11. sz. mellékletében felsorolt felszerelések használata

 • a játszószobák beláthatósága
 • a bútorok elhelyezése (a gyermekek számára stabilan, elérhetően, megfelelő számban az önálló, szabad játékhoz, mozgáshoz)
 • a csendes és az aktív játszásra alkalmas területek
 • hely a nagymozgásos tevékenységekhez
 • berendezések, eszközök relaxációhoz, pihenéshez (puha” területek, játszópárnák, matracok, felszerelt kuckók)
 • pedagógiailag értékes, jó minőségű játékok
 • a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodó játékeszközök
 • a csoportlétszámnak, összetételnek megfelelő mennyiségű játék
 • többségében természetes anyagú és természetes színű játékok
 • a játékok tárolása, funkció szerint (manipuláció, konstruálás, utánzás, nagymozgás, szerepjáték stb.)

2, A játszószoba, a gyermekek által használt egyéb helyiségek díszítése

 • a vizuális ingerek egyensúlya biztosított 
 • ünnepkörökhöz, évszakhoz kapcsolódó ízléses, mértékletes díszítés
 • gyermekmagasságban elhelyezett fotók, egyszerű képek (család, kedvencek, másság stb.)
 • a gyermekek által készített síkbeli (firka, rajz stb.) és háromdimenziós alkotások (gyurmafigurák, építmények, fűzőcskék stb.) a gyerekek számára megérinthető magasságban 
 • a képeket biztonságos megoldással rögzítik, védik a rongálástól (pl. műanyag fóliával)
 • a képek, tárgyak, díszek aktualitása

IV. Nevelés-Gondozás

1, A gyermekek folyamatos napirendje és a kisgyermeknevelők munka szervezése

 • a napirendek, munkarendek kivitelezése, tartalma (az évszakot, a gyermekek egyéni fejlettségének és szükségleteinek figyelembevétele) lehetőség van a napirend rugalmas változtatására, ha szükséges, egyéni vagy alcsoportra vonatkozó napirend van
 • egyéni munkaszervezés megvalósítása a gyermekek nyugalmának, a várakozás elkerülésének céljából
 • kisgyermeknevelők munkarendje és a gyermekek napirendjének kapcsolata
 • a közvetlen és folyamatos felügyeletet biztosítása
 • az „ölelkezési idő” a gyermekellátás intenzív időszakára esik
 • a napi nyitás és zárás igazodik a családok igényeihez
 • csak a valóban szükséges esetekben kerül sor csoportösszevonásra.

2, A kisgyermeknevelők nevelői magatartása, kommunikációja, felnőtt-gyermek interakciók

 • a kisgyermeknevelők gyermekek felé irányuló figyelme,
 •  testközelség, megkapaszkodás; érzelmi, fizikai biztonság nyújtása
 • a feltétel nélküli elfogadás, szeretetet kifejezése érintésekkel, simogatással, szavakkal
 • az egyéni szükségleteket felismerése
 • a gyermekek fejlettségének, állapotának megfelelő egyéni bánásmódot nyújtása
 • a verbális kommunikáció tartalma (kielégítő magyarázatokat nyújtanak a gyermekek érdeklődő kérdéseire, pozitív színezetű, személyes jellegű és személyes tartalmú)
 •  a kisgyermeknevelők reagálásának módja a gyermekek érzelmeire
 •  a kisgyermeknevelők verbális és non-verbális kommunikációjának összhangja, hitelessége
 • megerősítés, elismerés, dicséret módszerének alkalmazása
 • a gyermekek kompetencia törekvéseihez való viszonyulás

a) Étkeztetés

 • az étel felszolgálása, a kiszolgálás higiéniája (pl.: étkezések előtti kézmosás)
 • kóstolás módja
 • az étel minősége, az étkeztetés módja
 • egyéni igények figyelembevétele a kiszolgálás során
 • étkezési szokások elsajátításának támogatása
 •  ismeretadás
 •  az étkezések hangulata

 b) Altatás

 • az alvási idő biztosítása és az ágyak elhelyezése
 • az alvó gyermekek felügyelete
 • gyermekek pihenésének feltételei (csendes, nyugodt beszéd, hátsimogatás, átmeneti tárgyak,)
 • a játékban megfáradt vagy beteg gyermeknek pihenési lehetőséget, nyugalmat tudnak-e biztosítani az alvási időn kívül is
 • kint altatás lehetősége 

c) fürdőszobai gondozás(egyéni tisztálkodás, pelenkázás, WC-használat)

 • a szokásalakítás, a szobatisztaságra nevelés
 • önállóságra nevelés megvalósítása
 •  tapasztalatközvetítés, ismeretbővítés, az én-tudat, a pozitív én-kép alakítása a gondozási helyzetekben
 • személyes példa alkalmazása a szokások kialakításában
 • a gyerekek öltözéke
 • a fogmosó-felszerelés használata az egyéni fejlettségnek megfelelően
 • a saját eszközök tárolása (pl. a fogkefe, fésű)        
 • a higiénés szabályok betartása (pl. kézmosás, kád és bili fertőtlenítése, WC–papír, papírzsebkendő használata stb.)

d) Játéktevékenység, tanulás segítése

 • a szabad játék, mozgásra, önkifejezés lehetőségének biztosítása
 • az előre tervezett kezdeményezések megvalósításának módszere
 • a gyermekek korához, fejlettségéhez, érdeklődéséhez igazodó tanulási tapasztalatok biztosítása

e) Viselkedésszabályozás, társkapcsolatok

 • a gyermekek szabad mozogásának, játékának lehetősége a természetes csoportosulások és interakciók támogatása 
 • a kisgyermeknevelők reagálása a gyermekek között zajló pozitív és negatív interakciókra
 • a konfliktusok megoldásának módja
 •  szabályok közvetítésének módja

V Kapcsolattartás a szülőkkel, A CSALÁDI NEVELÉS SEGÍTÉSE

1) Közvetlen személyes kapcsolat

 • a szülők lehetősége a felvétel, a beszoktatás előtti tájékozódásra a bölcsődei életről 
 • a családlátogatás módja, az információszerzés tartalma
 • a beszoktatás módja
 • a bölcsőde nyitottsága, rugalmassága
 • egyéni beszélgetések kezdeményezése
 • a szülők igényeinek megfelelően szülőcsoportok szervezése
 • egyéb találkozási lehetőségeket, programok a szülőknek
 • közvetett mutatók a bölcsőde-család kapcsolat megítélésére:a bölcsőde népszerűsége, az egyes programok látogatottsága a szülők által        

2) Közvetett kapcsolat, a szülők tájékoztatása írásban

 • a bölcsődével kapcsolatos általános tudnivalókról írásos tájékoztató az átadóban (házirend, étrend, befizetések napja, térítési díjak, gyermekjogok, a szülők jogai, érdekképviseleti fórum, bölcsődei szakmai program, stb.)
 • egyénről szóló tájékoztató a kisgyermek fejlődéséről az üzenő-füzetbe 
 • közvetett mutatók a bölcsőde–család kapcsolatra: a szülők írásos visszajelzései.
 • A szülői elégedettség mérése

3) Alapellátáson túli szolgáltatások a családi nevelés támogatására

 • a szolgáltatás jellege (pl.: só-szoba, játszócsoport, időszakos elhelyezés, eszközkölcsönzés stb.)
 • az igénybevétel módja (orvosi igazolás, térítési díj, bejelentkezés stb.)
 • személyi és tárgyi feltételek, speciális adottságok.

VI. SZAKMAI DOKUMENTÁCIÓ

Egészségügyi törzslap, Családi füzet, Fejlődési napló és a Csoportnapló tartalma.

Összegzés: A szakértő általánosan, az intézményre, szolgáltatásra vonatkozó megállapításait összegzi, értékeli a szolgáltatás szakmai színvonalát.

Település, 20……………………..

                                                                      …………………………………..

Teljes dokumentum letöltése

Ellenőrzési szempontsor családi bölcsőde 2023.

MAGYAR BÖLCSŐDÉK EGYESÜLETE

                                                                      Bölcsődei Módszertani Szervezet

                                                                       1119 Budapest, Tétényi út 46-48.

                                                                             Tel.: 06- 20/232 9205

                                                                           e-mail: elnok.mbemodszertan@gmail.hu

                                                                                  mbemodszertana@gmail.com

                                                                                                                                                                   

FELJEGYZÉS

 

 

Szakértő neve:

Végzés száma:

Ellenőrzés időpontja:

 

 1. Adatok
Fenntartó típusa: (állami, önkormányzati, egyházi, non-profit, for-profit, magánvállalkozás)
 
Fenntartó neve
 
Címe
 
Elérhetősége (telefon, email)
 
Képviselője
 
Szolgáltatás neve
 
Címe
 
Elérhetősége (telefon, email)
 
Hány szolgáltatás működik egy telephelyen
 
Hálózatnál a koordinátor neve, elérhetősége
 
Engedélyezett férőhelyek száma:
 
Szolgáltatásnyújtó neve
 
Felvett gyermekek száma és életkora
 
Helyszíni ellenőrzéskor talált létszám
 
Házirend
 
Nyitvatartás (A nyitvatartás eléri a heti 20 órát (állami támogatás csak a napi legalább 4 óra szolgáltatást igénybe vevő gyermek után jár).
Maximum napi 12 óra, ha van segítője,

ha nincs maximum napi 8 óra.

 
Szakmai Program
 
Dolgozók száma
 
Képesítése (szolgáltatástnyújtó/kisgyermeknevelő)
 
Státusza
 
Helyettesítés megoldott (szerződés rendelkezésre áll)
 
A szolgáltatásnyújtó munkakörben foglalkoztatottak háromévente legalább egy továbbképzése teljesített-e, illetve felvétele óta mennyi továbbképzésen vett részt
 
 
 1. Tárgyi feltételek
Szolgáltatás saját vagy  kizárólag a funkciónak kialakított ingatlanban történik
 
Amennyiben szolgáltató életvitel szerűen használt ingatlanában nyújt ellátást, a kisgyermekek ellátása alatt használt helyiségekben a szolgáltatón kívül egyéb családtag nem tartózkodik ott
 
Szolgáltatás helyiségei, higiénia (padló, galériáról leesés veszélye, szintkülönbség esetén a kialakítás biztonsága…)

 

 
Helyiségek beláthatósága, hallótávolság (ha segítő nélkül dolgozik a szolgáltatás-nyújtó, vagy a segítő munkaideje nem fedi le a nyitvatartási időt)
 
Nyílászárók minősége, biztonságos kezelhetősége, fűtési, hűtési formák kialakítása biztonságos-e
 
Játéktér tagolása (konstruáló, pihenő…) mérete megfelelő
 
Csecsemő terének biztosítása
 
Játékeszközök típusai, mennyisége, minősége, funkció szerinti tárolása
 
Önállóság biztosítása adott-e a környezet kialakításában
 
Egészségügyi szempontok
 
Bútorok rögzítettek, pedagógiai szempontoknak megfelelnek

 

Játszókert kialakítása, telepített játékok (nincs trambulin, lengőhinta, a homokozó fedett, csatornafedél biztonságos kialakítású, kapu, kerítés…)

 

Háziállat tartása elkülönítve történik
 

 

III.Nevelő szervező munka
A napirend szervezettsége a szakmai elveknek megfelelő
 
A gyermekekre irányuló figyelem, nevelési stílus, kommunikáció
 
Játéktevékenységek a megfigyelés alatt, felnőtt szerepe, aktivitása a játéktevékenységekben
 
Egyéni szükségletek felismerése
 
Szokásrendszerek kialakítása, viselkedés - szabályozás
 
Öltöztetés helye, tárgyi feltételei, a gyermek önállóságának támogatása, a gondozás minősége, kommunikáció
 
Mosakodás, pelenkázás tárgyi feltételei, a gyermek önállóságának támogatása, a gondozás minősége, kommunikáció
 
Étkeztetés biztosítása helyben készített étel vagy beszállító útján
 
Étkeztetés minősége, étlap, tárgyi feltételei, az étkeztetés módja
 
Egyéni igények figyelembevétele a kiszolgálás során, az étkeztetés hangulata
 
Altatás tárgyi feltételei, átmeneti tárgy elérhetősége
 
Az alvási idő biztosítása és az ágyak elhelyezése, ágynemű jellel ellátott
 
Felügyelet folyamatossága
 
Több személy esetén munkarend kialakított
 
Egyéb megjegyzés
 
 
IV.Szülőkkel való kapcsolattartás formái, kommunikáció
Beszoktatás, családlátogatás
 
Napi tájékoztatás nyújtás minősége
 
Tájékoztató tábla tartalma, adatvédelme (étlap, fenntartó, szolgáltató adatai, gyermekjogi képviselő, szakmai program, térítési díj fizetésének szabályai…)
 

 

V.Dokumentáció
Dokumentáció naprakész
 
Napi történésekről napló vezetése, gyermekek egyéni fejlődésével kapcsolatos feljegyzések, koordinátori konzultációk
 
VI.Szolgáltatások
Plusz egyéb szolgáltatások, azok nyújtásának időpontja, személyi feltételei
 
Illeszkedése az alapprogramhoz
 
 
Összegző vélemény:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Hivatkozás

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet)
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.)
 • a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
 • 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
 

 

                       Dátum:                                                                                                                    aláírás        

Mini bölcsődei ellátás szakmai ellenőrzése - MINTA feljegyzés

 

Feljegyzés a ....................................... (intézmény neve) szakmai ellenőrzéséről

A szakmai ellenőrzést .....................Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály vagy a  ............. Kormányhivatal  Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya .................számú végzése alapján, 2017........-án végezte ..............szakértő.

A szakértői vélemény kialakításánál elsősorban figyelembe vett jogszabályok és dokumentumok:

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet)
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.)

 

AZ ELLENŐRZÉS ALÁ VONT INTÉZMÉNY ADATAI:

Az intézmény neve, címe, elérhetősége:

Az intézmény vezetője:

Az intézmény vezetőjének elérhetősége (telefon, e-mail):

 

AZ ELLENŐRZÉS SORÁN ALKALMAZOTT MÓDSZEREK:

megfigyelés, interjú, kiscsoportos beszélgetés, adatgyűjtés, dokumentációelemzés, kérdőíves felmérés (ellenőrzés előtti előzetes tájékozódás céljából)

I. A Mini bölcsőde adatai, Dokumentumai

 • férőhelyszám
 • a vizsgálat napján felvett gyerekek száma
 • aktuális teljesítménymutatók (feltöltöttség, kihasználtság)
 • A szakmai program tartalma, mellékletei megfelelnek-e az NM rendelet 4/A. § (1) bekezdésében előírtaknak
 • Házirendtartalma megfelel-e a szakmai elvárásoknak

II. A nevelő-GONDOZÓ munka személyi feltételei

1) Személyi állandóság biztosítása

 • a mini bölcsődei csoportok száma, a felvett gyermekek életkori megoszlása
 • a kisgyermeknevelői állandóság érvényesülése
 • a hiányzó kisgyermeknevelőhelyettesítésének megoldása
 • a bölcsődei dajka jelenléte

2) Az egyéni szakmai fejlődés lehetőségei

 • a kisgyermeknevelő akkreditált továbbképzéseken való részvételének gyakorlata
 • szakmai anyagok, módszertani levelek, folyóiratok, szakirodalmak rendelkezésre állása a mini bölcsődében

 

III. A nevelés-GONDOZÁS tárgyi feltételeinek biztosítása

 

1. A 15/ 1998 (IV. 30.) NM rendelet 11. sz. mellékletében felsorolt felszerelések használata

 • a játszószoba beláthatósága
 • a bútorok elhelyezése (a gyermekek számára stabilan, elérhetően, megfelelő számbanaz önálló, szabad játékhoz, mozgáshoz)
 • a csendes és az aktív játszásra alkalmas területek
 • hely a nagymozgásos tevékenységekhez
 • berendezések, eszközök relaxációhoz, pihenéshez (puha” területek, játszópárnák, matracok, felszerelt kuckók)
 • pedagógiailag értékes, jó minőségű játékok
 • a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodó játékeszközök
 • a csoportlétszámnak, összetételnek megfelelő mennyiségű játék
 • többségében természetes anyagú és természetes színű játékok
 • a játékok tárolása, funkció szerint (manipuláció, konstruálás, utánzás, nagymozgás, szerepjáték stb.)
 • a fürdőszoba beláthatósága, felszereltsége
 • az átadó kialakítása, felszereltsége
 • a játszóudvar kialakítása, felszereltsége

 2. A játszószoba, a gyermekek által használt egyéb helyiségek díszítése

 • a vizuális ingerek egyensúlya biztosított 
 • ünnepkörökhöz, évszakhoz kapcsolódó ízléses, mértékletes díszítés
 • gyermekmagasságban elhelyezett fotók, egyszerű képek (család, kedvencek, másság stb.)
 • a gyermekek által készített síkbeli (firka, rajz stb.) és háromdimenziós alkotások (gyurmafigurák, építmények, fűzőcskék stb.) a gyerekek számára megérinthető magasságban 
 • a képeket biztonságos megoldással rögzítik, védik a rongálástól (pl. műanyag fóliával)
 • a képek, tárgyak, díszek aktualitása

 

IV. Nevelés-Gondozás

1. A gyermekek folyamatos napirendje a kisgyermek nevelő és a bölcsődei dajka munka szervezése

 • a napirend, munkarend kivitelezése, tartalma (az évszakot, a gyermekek egyéni fejlettségének és szükségleteinek figyelembevétele)
 • lehetőség van a napirend rugalmas változtatására, ha szükséges, egyéni vagy alcsoportra vonatkozó napirend van
 • egyéni munkaszervezés megvalósítása a gyermekek nyugalmának, a várakozás elkerülésének céljából
 • kisgyermeknevelő és a bölcsődei dajka munkarendje és a gyermekek napirendjének kapcsolata
 • a közvetlen és folyamatos felügyeletet biztosításának gyakorlata
 • a napi nyitás és zárás igazodik a családok igényeihez

 2. A kisgyermeknevelő nevelői magatartása, kommunikációja, felnőtt-gyermek interakciók

 • a kisgyermeknevelő gyermekek felé irányuló figyelme
 •  testközelség, megkapaszkodás; érzelmi, fizikai biztonság nyújtása
 • a feltétel nélküli elfogadás, szeretetet kifejezése érintésekkel, simogatással, szavakkal
 • az egyéni szükségleteket felismerése
 • a gyermekek fejlettségének, állapotának megfelelő egyéni bánásmódot nyújtása
 • a verbális kommunikáció tartalma (kielégítő magyarázatok nyújtása a gyermekek érdeklődő kérdéseire, pozitív színezetű, személyes jellegű és személyes tartalmú)
 • a kisgyermeknevelő reagálásának módja a gyermekek érzelmeire
 • a kisgyermeknevelő verbális és non-verbális kommunikációjának összhangja, hitelessége
 • megerősítés, elismerés, dicséret módszerének alkalmazása
 • a gyermekek kompetencia törekvéseihez való viszonyulás

 a) Étkeztetés

 • az étel felszolgálása, a kiszolgálás higiéniája (pl.: étkezések előtti kézmosás)
 • kóstolás módja
 • az étel minősége, az étkeztetés módja
 • egyéni igények figyelembevétele a kiszolgálás során
 • étkezési szokások elsajátításának támogatása
 •  ismeretadás
 •  az étkezések hangulata

 b) Altatás

 • az alvási idő biztosítása és az ágyak elhelyezése
 • az alvó gyermekek felügyelete
 • gyermekek pihenésének feltételei (csendes, nyugodt beszéd, hátsimogatás, átmeneti tárgyak)
 • a játékban megfáradt vagy beteg gyermeknek pihenési lehetőséget, nyugalmat tudnak-e biztosítani az alvási időn kívül is
 • kint altatás lehetősége

 c) Fürdőszobai gondozás (egyéni tisztálkodás, pelenkázás, WC-használat)

 • a szokásalakítás, a szobatisztaságra nevelés
 • önállóságra nevelés megvalósítása
 • tapasztalatközvetítés, ismeretbővítés, az én-tudat, a pozitív én-kép alakítása a gondozási helyzetekben
 • személyes példa alkalmazása a szokások kialakításában
 • a gyerekek öltözéke
 • a fogmosó-felszerelés használata az egyéni fejlettségnek megfelelően
 • a saját eszközök tárolása (pl. a fogkefe, fésű)        
 • a higiénés szabályok betartása (pl. kézmosás, kád-és bilifertőtlenítés, WC–papír, papírzsebkendő használata stb.)

 d) Játéktevékenység, tanulás segítése

 • a szabad játék, mozgásra, önkifejezés lehetőségének biztosítása
 • az előre tervezett kezdeményezések megvalósításának módszere
 • a gyermekek korához, fejlettségéhez, érdeklődéséhez igazodó tanulási tapasztalatok biztosítása

e) Viselkedésszabályozás, társkapcsolatok

 • a gyermekek szabad mozgásának, játékának lehetősége a természetes csoportosulások és interakciók támogatása
 • a kisgyermeknevelő reagálása a gyermekek között zajló pozitív és negatív interakciókra
 • a konfliktusok megoldásának módja
 •  szabályok közvetítésének módja

 3. A bölcsődei dajka kisgyermekellátáshoz kapcsolódó feladatainak jellemzői

 • gyermekekhez való viszony, kommunikáció
 • az étkezési feladatok ellátásába való bekapcsolódás módja, jellemzői
 • a játék és a gyermekek egyéb tevékenységeihez kapcsolódó teendők ellátásának megvalósulása
 • a csoportszobai és udvari tevékenység feltételeinek biztosítása
 • az érkezés és távozás nyugodt feltételeinek biztosítása

           

V. Kapcsolattartás a szülőkkel, A CSALÁDI NEVELÉS SEGÍTÉSE

 1. Közvetlen személyes kapcsolat

 • a szülők lehetősége a felvétel, a beszoktatás előtti tájékozódásra a mini bölcsődei életről
 • a családlátogatás módja, az információszerzés tartalma
 • a beszoktatás módja
 • a mini bölcsőde nyitottsága, rugalmassága
 • egyéni beszélgetések kezdeményezésének megvalósulása
 • a szülők igényeinek megfelelően szülőcsoportos beszélgetés szervezése
 • egyéb találkozási lehetőségek, programok a szülőknek
 • közvetett mutatók a mini bölcsőde-család kapcsolat megítélésére: a mini bölcsőde népszerűsége, az egyes programok látogatottsága a szülők által

2. Közvetett kapcsolat, a szülők tájékoztatása írásban

 • a mini bölcsődével kapcsolatos általános tudnivalókról írásos tájékoztató az átadóban (házirend, étrend, befizetések napja, térítési díjak, gyermekjogok, a szülők jogai, érdekképviseleti fórum, bölcsődei szakmai program, stb.)
 • egyénről szóló tájékoztató a kisgyermek fejlődéséről az üzenő-füzetbe 
 • közvetett mutatók a bölcsőde–család kapcsolatra: a szülők írásos visszajelzései.
 • a szülői elégedettség mérésének módja

 3. Alapellátáson túli szolgáltatások a családi nevelés támogatására

 • a szolgáltatás jellege (pl.: sószoba, játszócsoport, időszakos gyermekfelügyelet, játék és eszközkölcsönzés stb.)
 • az igénybevétel módja (orvosi igazolás, térítési díj, bejelentkezés stb.)
 • személyi és tárgyi feltételek, speciális adottságok.

 

VI. SZAKMAI DOKUMENTÁCIÓ

Egészségügyi törzslap, Családi füzet, Fejlődési napló és a Csoportnapló tartalma.

Összegzés:

A szakértő általánosan, az intézményre vonatkozó megállapításait összegzi, értékeli a szolgáltatás szakmai színvonalát.

Település, 20...............

                                                                    ............................

                                                                       szakértő

 

Teljes dokumentum letöltése                                                                              

 

Szempontok a szakmai programok véleményezéséhez

A szempontsor az alábbi jogszabályokat, valamint a Bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramját veszi figyelembe.

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet)
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.)

1. Formai szempontok

 • A dokumentum szerkezetét tekintve jól tagolt, áttekintést tartalomjegyzék és az oldalszámozás is segíti.
 • Nyelvezete érthető, fogalomhasználata szakszerű és következetes.
 • Rendelkezik az előírt mellékletekkel. (Megállapodás, Szervezeti és Működési Szabályzat)

A mini bölcsőde esetében a Szervezeti és Működési Szabályzat készítése nem kötelező.

 • Szerepel rajta a készítő neve és az érvényesség időtartama.
 • A Gyvt. 104. § (1) bekezdés d) pontja szerint fenntartóijóváhagyással bír.

 2. Tartalmi szempontok

 A szakmai program kötelező tartalmi elemeit az NM rendelet4/A. § (1) bekezdés tartalmazza, amely szerint:

A gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény szakmai programjának tartalmaznia kell

a) a szolgáltató, intézmény nevét, székhelyét, telephelyét;

b) az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzőit;

c) a szolgáltatás célját, feladatát, alapelveit, így különösen

ca) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírását,

cb) az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módját,

d) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, valamint a szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát, módját;

e) az ellátás igénybevételének módját;

f) a gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módját;

g) az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályokat;

h) a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módját, formáit.

 

3. Az egyes kötelező tartalmi elemek kifejtése:

 a) a szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye

Mindezek mellett célszerű még megjeleníteni a következő adatokat is:

 • fenntartó neve
 • intézmény ellátási területe
 • férőhelyszám
 • nyitvatartási idő
 • elérhetőségek (telefon, e-mail, honlap)

 b) ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői

 • település és az ellátási terület földrajzi, gazdasági jellemzőinek bemutatása
 • a bölcsődei ellátást igénybevevők elvárásainak, szükségleteinek megjelenítése
 • az ellátandó célcsoporthoz tartozó családok jellemző körülményei, életmódja, szemlélete (például hátrányos helyzetű családok, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok, stb.).

c) a szolgáltatás célja, feladatai, alapelvei

ca) a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása

 • a szakmai elvekre és követelményrendszerre épülő célok, feladatok bemutatása
 • személyi feltételek (munkakör, létszám, szakemberek szakképzettsége, közösség szakmai és emberi motivációja)
 • tárgyi feltételek (épület elhelyezkedése, megközelíthetősége, helyiségek kapcsolódása, felszereltsége, berendezése, rendelkezésre álló eszközök, játszóudvar jellemzői, felszereltsége)

cb) az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja

 • a szolgáltatáson belüli együttműködés a kooperáció és a szakmai információáramlás kifejtése
 • a szülőkkel való együttműködés, a velük való kapcsolattartás formáinak bemutatása
 • a szolgáltatáson kívül más intézménnyel, szakértőkkel, gyermekjóléti szolgáltatókkal, védőnővel, pedagógiai szakszolgálattal, óvodával, szakhatóságokkal, stb. való kooperáció jellemzői.

d) a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok

 • az Alapprogramban foglaltak helyi viszonyokra adaptált gyakorlatának bemutatása
 • kiemelt szakmai célok és azok megvalósításához rendelt módszerek, eszközök
 • a családok támogatása, annak erősségeire építve a szülői kompetencia fejlesztése
 • egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
 • az érzelmi és társas kompetenciák fejlesztése
 • a megismerési folyamatok fejlődésének segítése
 • a bölcsődei nevelés főbb helyzetei
 • a bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételei
 • sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása
 • az alapellátáson túli családtámogató szolgáltatások bemutatása

e) az ellátás igénybevételének módja

 • a szülők tájékoztatásának formái
 • felvétel rendje

f) a szolgáltatásáról szóló tájékoztatás

 • a Házirend tartalma és szerepe
 • a tájékoztatás módjait (szórólap, honlap, stb.),
 • az ellátás alatti tájékoztatás módjait (programról, étrendről, a gyermek fejlődéséről, stb.)

g) az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos

szabályok

 • gyermeki jogok
 • a szülők jogai
 • a dolgozók jogai
 • Érdekképviseleti Fórum működése (kivéve mini bölcsőde)

h) a szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosítása

 • önképzés megvalósulása
 • tematikus belső továbbképzések
 • szakmai továbbképzéseken való részvétel gyakorlata

3. Mellékletek

 • a megállapodás tartalmazza a Gyvt.-ben előírt elemeket
 • a Szervezeti és Működési Szabályzat (bölcsőde esetén) tartalmazza a bölcsődére vonatkozó információkat, pontosan rögzíti-e a szervezeti struktúrát, és ehhez kapcsolódóan a működés jellemzőit, az egyes döntési és felelősségi jogköröket

A szakmai program nem fogadható el:

 • ha hiányoznak a jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemek
 • a szakmai programból nem lehet megállapítani, hogy miként történik a szolgáltatásnyújtás gyakorlati megvalósulása, milyen feltételek mentén (személyi és tárgyi feltételek) biztosítják a kisgyermekek életkorának megfelelő, biztonságos ellátását
 • nem tartalmazza a kötelező mellékleteket

 

Teljes dokumentum letöltése                                                                                

 

Mószertani szervezet kijelölése

Család- és Népesedéspolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár  Iktatószám: 4559/2017/NEPGYERMEK

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014.(IX.16.) EMMI utasítás 6. számú függelék II. Család és Ifjúságügyi terület fejezet B) címének 12. pontja alapján az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva az 1997. évi XXXI. törvénygyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.)96. § (7) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátása esetén a jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatok ellátására a bölcsőde és a mini bölcsőde szolgáltatásokat nyújtó gyermekjóléti intézmények esetén 2017. február 15-től2018. március 31-éig a

Magyar Bölcsődék Egyesületét(székhelye: 1119 Budapest Tétényi út 46/48.képviselő: Acsainé Végvári Katalin elnök) jelölöm ki.

A Magyar Bölcsődék Egyesülete, a továbbiakban: bölcsődei módszertani szervezet a fővárosi és megyei kormányhivatalok, mint működést engedélyező szervek hatósági eljárásában, illetve hatósági ellenőrzése során a 369/2016.(X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről (a továbbiakban:Sznyr.) 20.§ (2) bekezdése alapján, ha az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a szakmai program megfelelősége kérdésében szakértő kirendelése szükséges, továbbá az Sznyr. 37. § (1) bekezdése szerint, ha a működést engedélyező szerv ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges módszertani szakértőként működik közre.

A kijelölt bölcsődei módszertani szervezet feladatainak ellátásához támogatási szerződés megkötését követően egyedi támogatás nyújtására kerül sor.

A kijelölt bölcsődei módszertani szervezet feladatait, jogait és kötelezettségeit a támogatási szerződés részletesen tartalmazza.

Budapest, 2017. február „15„

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás alapján az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva:

Dr. Beneda Attila

helyettes államtitkár

Ugrás a lap tetejére

 

Szakmai program 2017. február 15.-2018.március 31.

A Szervezet bemutatása:

A Magyar Bölcsődék Egyesülete 1994-ben alakult, jogelődje a Bölcsődék Vezetőinek Országos Szövetsége. Az Egyesület jogi személy, a bölcsődei dolgozók szakmai érdekvédelmének önkormányzattal rendelkező demokratikus szervezete.

Egyesület Célja:

A bölcsődei szakma érdekvédelme, oly módon, hogy az ellátási folyamat valamennyi szereplője: gyermek, család, dolgozó érdekei maximálisan érvényesüljenek.

Az Egyesület fő célja:

A bölcsődék szakmai érdekvédelmét és érdekképviseletét ellátni, - ezáltal azt is támogatni, hogy a bölcsődék működéséhez, nevelési-gondozási munkájához, megfelelő személyi és tárgyi feltételeket biztosítsanak a fenntartók.

Olyan jogszabályok kiadásának, módosításának kezdeményezése, amelyek garantálják a bölcsődék szervezeti és szakmai önállóságát, a szakmai munka nélkülözhetetlen személyi-tárgyi feltételeit és szakmai követelményeit, mely előfeltétele a minőségbiztosításnak.

A bölcsődei munka színvonalának emelése a bölcsődei kisgyermeknevelők képzése és továbbképzése korszerűsítésének támogatása révén.

Mindazoknak a kezdeményezéseknek a támogatása, véleményezése, amelyek a bölcsődék alapfunkciójának teljesítése mellett, új ellátási formák bevezetésével segítik a családokat gyermekeik ellátásában.

 

Az Egyesület alapvető feladatai és szolgáltatásai:

 • A bölcsődékben dolgozók szakmai, etikai, gazdasági, szociális és jogi érdekeinek megfogalmazása és képviselete.
 • Részvétel a bölcsődéket érintő érdekegyeztető fórumok munkájában.
 • Részt kíván venni a bölcsődéket érintő koncepciók, tervek, normatívák jogszabályok véleményezésében.
 • Részvétel a bölcsődei szakemberképzés és továbbképzés rendszerének kidolgozásában.
 • Anyagi lehetősége függvényében támogatja a bölcsődei dolgozók továbbképzését és szakmai konferenciák megrendezését (Kongresszus, regionális konferenciák).
 • Kapcsolatok létrehozása és fenntartása állami, önkormányzati, társadalmi, és egyéb szervezetekkel, valamint külföldi hasonló szervezetekkel.
 • Állásfoglalás, véleménynyilvánítás saját elhatározásból, vagy felkérésre.
 • Részvétel a vezetői pályázatok véleményezésében a 257/2000. (XII.26.)sz. Korm. r. alapján.
 • Felmérés végzése, szakvélemény adása a működési körébe tartozó ügyekben. Kiadványok megjelentetése.
 • A szakmai és érdekvédelmi célkitűzések magvalósítása érdekében kellő nyilvánosság biztosítása.
 • Az Egyesület tagjainak rendszeres tájékoztatása hivatásuk gyakorlását, élet és munkakörülményeiket érdemben érintő állásfoglalásról, szakmai, gazdasági, jogi eseményekről, változásokról.
 • Tagjai részére munkajogi és egyéb, a bölcsődei tevékenységgel összefüggő ügyekben tanácsadás, kérésre képviselet biztosítása.
 • Az Egyesület kitüntető címet, díjat alapít és adományoz.

A Magyar Bölcsődék Egyesülete, mint bölcsődei módszertani szervezet (továbbiakban: MBE bölcsődei módszertani szervezet) az Emberi Erőforrások Minisztériumának kijelölése alapján 2017. február 15-től 2018. március 31-ig módszertani feladatokat lát el.

 • a fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendelése alapján szakértőként vagy szakértő bevonásával részt vesz a hatósági ellenőrzésekben, illetve a korábbi években kitűzött és elmaradt ellenőrzésekben,
 • a fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendelése alapján szakértőként vagy szakértő bevonásával véleményezi az engedélyesek szakmai programját,
 • feladatai körében a bölcsőde, mini bölcsőde területén szükség szerint módszertani anyagokat dolgoz ki,
 • részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában,
 • együttműködik az intézményi ellenőrzések és nyilvántartások eredményeinek szakmai elemzésében és feldolgozásában,
 • figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását,
 • a bölcsődei dajka képesítési előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyam tekintetében képzéstervezési, képzésszervezési, képzés lebonyolítási valamint nyilvántartási feladatokat lát el,
 • minden évben megszervezi és lebonyolítja országos rendezvény formájában a Bölcsődék Napját,
 • évente legalább két alkalommal regionális szakmai napokat szervez,
 • szükség szerint szakmai műhelyek szervezése a területen dolgozók számára,
 • egységes intézményi adatbázist dolgoz ki és azt folyamatosan aktualizálja és közzé teszi a honlapján,
 • regionális bázis intézményeket jelöl ki,
 • szakértő bevonásával tanácsadással segíti a területen dolgozók munkáját.

A szervezet ezen feladatok ellátásához támogatási szerződés megkötését követően egyedi támogatásban részesül. Mely támogatást kizárólag az itt felsorolt feladatok elvégzésére fordít.

MBE bölcsődei módszertani szervezet személyi feltételei:

Elnök: Hegdűsné Végvári Katalin

Főtitkár: Pusztainé Berényi Katalin

Általános alelnök: Sebestyén Bianka

2 fő alelnök:

Gyuriczáné Botka Emőke

Keskenyné Péntek Ágnes

Ügyviteli titkár: 8 órás főállásban kerül alkalmazásra

Pénzügyes: 4 órás részmunkaidőben kerül alkalmazásra

 

A Magyar Bölcsődék Egyesülete bölcsődei módszertani szervezet által kijelölt Bázisintézmények:

 • Egyesített Bölcsődei Intézmények, 1119 Budapest Tétényi út 46-48.
 • Kőbányai Egyesített Bölcsődék, 1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.
 • Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény, 9700 Szombathely, Bem J. u. 33.
 • Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, 5000 Szolnok, Jósika u. 4.
 • Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmén, 3530 Miskolc, Arany János u. 37.
 • Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága, 7622 Pécs, Vargha Demján u. 2.
 • Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény, 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.
 • Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja, 6724 Szeged, Párizsi krt. 27.

Tárgyi feltételek:

Az MBE bölcsődei módszertani szervezet székhelye Budapesten található, egy irodahelyiség áll rendelkezésre, ahol az Elnök, a Főtitkár és a 3 fő Alelnök mellett egy Ügyviteli titkár segíti ellátni az adminisztrációs feladatokat. 

A kijelölt Bázisintézmények megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek.

 

A Magyar Bölcsődék Egyesülete bölcsődei módszertani szervezet tevékenysége:

A Magyar Bölcsődék Egyesülete bölcsődei módszertani szervezet elsődleges feladata az országban működő, illetve újonnan nyílt bölcsődék, mini bölcsődék tevékenységének szakmai felügyelete.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató által kötött szerződés alapján meghatározott feladatokra kiemelt figyelmet fordít.

Ennek megfelelően első lépésként Együttműködési megállapodást köt a regionális Bázisintézményekkel, ahol szakértők felkérésére kerül sor. Ezen szakértők vállalják, hogy felkérésre részt vesznek hatósági ellenőrzéseken, valamint az engedélyesek szakmai programjának véleményezésében.

A Magyar Bölcsődék Egyesülete bölcsődei módszertani szervezet munkája során szorosan együttműködik az EMMI Népesedés- és Gyermekügyi Főosztály vezetőjével, a MACSKE Napközbeni Gyermekellátást Nyújtó Szolgáltatók Országos Egyesületével, a Megyei Kormányhivatalok Szociális és Gyámügyi Osztályaival, valamint a regionális Bázisintézményekkel.

Szakmai tanácsadók kijelölése történik, megyénként egy fő illetve Budapesten 2 fő, így összesen 21 fő vállalja, hogy rendelkezésre áll emailen és telefonon a bölcsődei területről érkező szakmai kérdések megválaszolására.

Kiemelt feladata a minőségfejlesztés, a szervezet különféle módszertani anyagok kidolgozását vállalja, mely érinti például a szakmai ellenőrzések módszertanát, eljárásrendjét.

Nyilvántartást, adatbázist hoz létre, az országban működő bölcsődékről, mini bölcsődékről. Ezenkívül évente 2 alkalommal kér adatokat a bázisintézményektől, melyeket összesít, statisztikákat készít, a változásokat figyelemmel kíséri.

Az MBE bölcsődei módszertani szervezet évente két alkalommal tart regionális értekezletet a bázisintézmények vezetőinek, szakértőknek, melyek után a bázisintézmények is szerveznek értekezletet saját régiójukban.

Képzések, továbbképzések szervezése folyamatosan történik, 2017. évben tavaszi és őszi időszakban ingyenesen lesz lehetősége a kisgyermeknevelőknek akkreditált továbbképzéseken való részvételre.

Az EFOP 3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú „Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt projekt keretében 4 témakörben valósult meg képzők képzése program, melynek eredményeképp, már 2017. évtől lehetőségük van a kisgyermeknevelőknek, vezetőknek, bölcsődei dajkáknak az alábbi akkreditált továbbképzéseket ingyenesen igénybe venni.

 • Családpedagógia pedagógus munkakörben dolgozóknak (pedagógus továbbképzés)
 • Játék az első életévekben (szociális továbbképzés)
 • A családközpontú pedagógia gyakorlata (szociális továbbképzés)
 • Mozgás és környezettudatos nevelés (szociális továbbképzés)

A továbbképzések mellett szakmai műhelyek szervezésére kerül sor, melyek azt a célt szolgálják, hogy a kisgyermeknevelők a nevelési feladatok egy konkrét területében elmélyedjenek, elméleti ismereteiket és gyakorlati tudásokat fejlesszék adott témában.

A miniszteri rendeletben előírt bölcsődei dajka képzés lebonyolítása 2017. novemberétől indul, a képzéssel kapcsolatos tervezési, szervezési, nyilvántartási feladatokat is a szervezet látja el.

A képzések, továbbképzések, szakmai műhelyek megvalósításához a helyet a Bázisintézmények biztosítják.

A bázisintézmények továbbá lehetőséget biztosítanak tapasztalatcserére újonnan nyíló bölcsődék és mini bölcsődék számára, valamint a területükön már működő intézményeknek például olyan esetekben, ha egy hatósági ellenőrzés során problémák merülnek fel, hiányosságokat észlelnek. A bázisintézmények jelölik ki az időpontot, mikor fogadják a tapasztalatcserére az érintett bölcsődét, mini bölcsődét.

2017. évben április 20-án ismét megrendezésre kerül a Bölcsődék Napja, a Magyar Bölcsődék Egyesülete szervezésében, a nevelés élküli munkanapon az ország minden területéről érkeznek szakemberek, a színvonalas programon előadások és a szakmai munka elismeréseként Díjak átadására kerül sor.

A bölcsődei területen alkalmazott dokumentációk felülvizsgálata, megújítása, a szükséges változtatások ismertetése is szerepel a tervezett feladatok között. Cél egy egységes, jól átlátható dokumentációs rendszer kidolgozása.

Az MBE bölcsődei módszertani szervezet vállalja a bölcsődék, mini bölcsődék tájékoztatását, melyre egy új honlap működtetése is rendelkezésre áll majd. Az adatok aktualizálása folyamatban van.

Az MBE bölcsődei módszertani szervezet által évente több alkalommal is kiadásra kerül Kisgyermeknevelő címmel egy szakmai folyóirat, a jövőben, ebben folyóiratban a Bázisintézmények is megjelentetnek cikkeket, a régiójukban megrendezésre került szakmai napok, regionális értekezletek témáiról, kiemelkedő előadásokról.

Módszertani tanácsadók listája

Megye Név e-mail telefonszám
Bács-Kiskun megye Kiss Tiborné bajaibolcsi@gmail.com 06 20 514 0255
Baranya megye Lajtai Zsolt Jánosné lajtaimonika4@gmail.com 06 30 575 8739
Békés megye Bogár Éva bbolcsi@t-online.hu 06 30 327 7316
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bereginé Almási Erzsébet beregineerzsebet@gmail.com 06 20 661 7045
Budapest Hegdűsné Végvári Katalin elnok.mbszmodszertan@gmail.com 06 20 232 9205
Pest Megye (Buda + agglómeráció) Németh Mária mbefotitkar@gmail.com 06 30 646 3593
Pest Megye (Pest + agglómeráció) Fehérváriné Mészáros Zsuzsanna intvezhelyettes@kobanyaibolcsodek.hu 06 70 251 8200
Csongrád megye Gyuriczáné Botka Emőke gyuriczaemo1@gmail.com 06 70 708 6632
Fejér megye Palkovics Józsefné anna.palkovics.tb@gmail.com 06 30 3774726
Győr-Moson-Sopron megye Kocsis Zsuzsanna igazgato@ebisopron.hu 06 30 377 4186
Hajdú-Bihar megye Papné Gyöngyösi Katalin bolcsi13@net-portal.hu 06 30 922 9930
Heves megye Farkasné Farkas Aranka aranka2farkas@gmail.com 06 70 334 8250
Jász-Nagykun-Szolnok megye Péntek Ágnes keskenyneagi@gmail.com 06 30 443 1633
Komárom-Esztergom megye Farkas Tünde tebolcsi@gmail.com 06 30 579 5088
Nógrád megye Borkó Edit varosibolcsode@fibermail.hu 06 20 779 0961
Somogy megye Szabó Leventéné Renáta lelleibolcsi@gmail.hu 06 30 219 4039
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Koszta Györgyné bolcsimicimacko@gmail.com 06-30-326-5829
Tolna megye Laszlóczki Józsefné laszloczki.aniko@gmail.com 06 30/488 1500
Vas megye Sebestyén Bianka sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu 06 20 404 2623
Veszprém megye Varga Anikó vargaaniko2020@gmail.com 06 20 2518781
Zala megye Prenner Zsuzsanna egyesitettbolcsi@zalaszam.hu 06 30 377 3925

Kapcsolódó dokumentumok


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Magyar Bölcsődék Egyesülete - Magyar